กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองนำคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายอ้อย จำนวน 25 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

            กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ขอความอนุเคราะห์ในการนำคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายอ้อย จำนวน 25 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอ้อยแบบครบวงจร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาต่อไป โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ และ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.