กิจกรรมนิสิตที่จัดขึ้นภายในงาน Thailand Tractor & Agri-machinery Show 2016

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความสามัคคี และรู้จักช่วยเหลือกัน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นภายในงาน Thailand Tractor & Agri-machinery Show 2016 มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย 2559 ที่จะถูกจัดขึ้น วันที่ 2-11 ธ.ค 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 […]

รายการ I AM ช่องทรูปลูกปัญญา มาถ่ายทำรายการทีวีเพื่อออกอากาศแนะนำหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รายการ I AM ช่องทรูปลูกปัญญา ได้มาถ่ายทำรายการทีวีเพื่อออกอากาศแนะนำหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน กำแพงแสน ซึ่งการถ่ายทำรายการประกอบด้วยการสัมภาษณ์อาจารย์ นิสิต กิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การฝึกภาคปฏิบัติของนิสิต ตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง […]

กิจกรรมค่ายอาสาให้กับโรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ไปจัดกิจกรรมค่ายอาสาให้กับโรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในวันที่ 16 กันยายน 2556 Invalid Displayed Gallery

โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบระบบชลประทาน ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02027333

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบระบบชลประทาน ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02027333 ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบน้ำหยด ในวันที่ 7 กันยายน 2559 Invalid Displayed Gallery

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที 23 สิงหาคม 2559

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที 23 สิงหาคม 2559 เพื่อแนะนำหลักสูตร และกฏระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 Invalid Displayed Gallery

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 Invalid Displayed Gallery

ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 และได้รับเกียรติจาก ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตกับงาน” และได้ทำการวิพากษ์หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ซึ่งจะครบรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ.2560 นี้ Invalid Displayed Gallery

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน เข้ารับทุนบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน เข้ารับทุนบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวภิชญาพร มโนจรัส นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน […]

พิธีมอบทุนพระราชทาน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบทุนพระราชทาน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ […]

รายการ “U-Station สถานีในฝัน”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 รายการ “U-Station สถานีในฝัน” ได้รับมอบหมายจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เป็นผู้รับจ้างผลิตรายการ ให้มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย […]