กิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)

ภาพกิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017) Invalid Displayed Gallery

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 25609  ณ อาคารพูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต Invalid Displayed Gallery

โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)

ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต  (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)  ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 – 21.00 น.  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 1 – […]

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากรประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาฯ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกชั้นปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรของภาควิชาฯ อีกด้วย Invalid Displayed Gallery

บุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา 02027261

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภาควิชาฯ ได้เชิญบุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา 02027261 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร และเข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง Invalid Displayed Gallery

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2

 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ปี 1) ในวันอังคารที่ 8, 15, 22, 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน […]

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้พานิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช:อ้อย

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้พานิสิตชั้นปีที่  3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02027322 (หลักเครื่องทุ่นแรง II)  ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อ.วังม่วง จ.สระบุรี  ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 Invalid Displayed […]

นักศึกษาและบุคลากรคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงเกษตร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาและบุคลากรคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงเกษตร Invalid Displayed Gallery

มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประเภทเรียนดี และ เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประเภทเรียนดี และ เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน ในปีการศึกษา 2558 ประเภทเรียนดีเด่น […]

สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตารับตรง ในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ทำการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตารับตรง ในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560  มีนักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.บ.(เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิสก์เกษตร) จำนวน 11 คน และผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ จำนวน […]