โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4  วันที่ 8 เมษายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่กำลังศึกษาและใกล้จะจบการศึกษาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้นิสิตสามารถวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน”

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัด โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเป็นการให้นิสิตได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกาย การสร้างบุคลิกภาพ  และวิธีประพฤติปฏิบัติตน เมื่อต้องก้าวเข้าสู่วัยทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สาวิตรี  […]

งานเกษตรกำแพงแสน (งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 2563 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันจัด งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 2563 เพื่อเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆของเครื่องจักรกลทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2563 โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ […]

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแนะนำ คณาจารย์ บุคลากรของภาควิชาฯ รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักการประพฤติปฏิบัติตน เมื่อเข้ามาอยู่ที่ภาควิชาฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้