คณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ  (MOU) โครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาฯ ระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ และ รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับ

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.