คณะผู้แทนจากสถาบัน Philippine Sugar Research Institute (PHILSURIN) เข้าศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ทาง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้นำคณะผู้แทน จำนวน 8 ท่าน จากสถาบัน Philippine Sugar Research Institute (PHILSURIN) เข้าศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.