คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้นำอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และคณะฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.