คณะศึกษาดูงานโครงการ Africa-ai-Japan Project จากมหาวิทยาลัย Jomo Kenyatta University of Agriculutre and Technology (JKUAT) ประเทศเคนยา เข้าเยี่ยมชม

คณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการ Africa-ai-Japan Project จากมหาวิทยาลัย Jomo Kenyatta University of Agriculutre and Technology (JKUAT) ประเทศเคนยา เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณาจารย์และนักวิจัยของภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และคณะฯ ให้การต้อนรับ

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.