รายชื่อนิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ลำดับที่ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล
1 6120100016 นาย นริศ กาญจนเสมา
2 6120100024 นาย นิตินันท์ แหวนอ่อน
3 6120100032 นาย พงศ์พันธุ์ ปั้นมยุรา
4 6120100679 นาย กิตติชัย นกคุ้ม
5 6120100687 นาย จีรวัฒน์ สืบกลั่น
6 6120100695 นาย ชนะศักดิ์ อ่อนศรี
7 6120100709 นาย ณัชพล เงินเส็ง
8 6120100717 นางสาว นฤมล แสงประไพ
9 6120100725 นาย ปรัชญา อยู่สบาย
10 6120100733 นางสาว วริษฐา เอกดิลก
11 6120100741 นาย วิศรุต รัตนสิงห์
12 6120100750 นางสาว ศิริวรรณ ล่วงลือ
13 6120102019 นางสาว กัณทิมา สุขสบาย
14 6120102027 นางสาว จรรยา ใจตรง
15 6120102035 นางสาว จิดาภา ศาสตร์วัฒนโรจน์
16 6120102043 นางสาว ชณัฐนภา ลับภู
17 6120102051 นางสาว ชลดา เอกรินทรากุล
18 6120102060 นาย ธนพัฒน์ แห้วเพ็ชร
19 6120102078 นาย พิสิษฐ์ สอิ้งทอง
20 6120102086 นาย ภูดิพัฒน์ จำปาเรือง
21 6120102094 นาย ภูธาร พานนนท์
22 6120102108 นาย วีรภัทร สหพรอุดมการ
23 6120102116 นาย วุฒิชัย ตระการรัศมีทิพย์
24 6120102124 นาย สราวุธ ขุนสวัสดิ์
25 6120102132 นาย สหรัฐ จันทร์สุบิน
26 6120102141 นางสาว สุนิชา พันธ์พงษ์ศิริกุล
27 6120102159 นางสาว อภิญญา แก้วสุติน
28 6120102167 นาย อันดามัน มาศเมฆ
29 6120103112 นาย กัปตัน ฉิมพาลี
30 6120103121 นางสาว ชนิกานต์ แหยมประกอบทรัพย์
31 6120103139 นาย ณัฐนันท์ อาลัยเวช
32 6120103147 นาย ธนธรณ์ จันทร์นิล
33 6120103155 นางสาว ปาริฉัตร เจริญเชาว์
34 6120103163 นาย พัฒนการ บัวทองจันทร์
35 6120103171 นางสาว พิชญ์สินี อินทรพิทักษ์
36 6120103180 นางสาว วัชราภรณ์ รังษีสว่าง
37 6120103198 นาย สรวิชญ์ เพ็ชรสี่หมื่น
38 6120103201 นาย สุภัทร คงสอน
39 6120103210 นาย อรรถชัย วงศ์ยศสิริโสภา
40 6120103562 นาย รฐชน อาจหาญ
41 6120103571 นาย อภินันท์ สุนนพพา
42 6120103589 นางสาว อารยา พงษ์ระวีวัฒน์
43 6120103848 นาย ปรีชา เกษสัมมะ