รายชื่อนิสิตปี 2 ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ที่ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล
1 6020100014 น.ส. เจนจิรา สระอุทัย
2 6020100022 น.ส. ชนาพร ทองดอนคำ
3 6020100031 นาย ปวิณวัช บุญประเสริฐ
4 6020100057 น.ส. ภัครมัย ธีระกุลพิศุทธิ์
5 6020100065 นาย รามณรงค์ อยู่ศรี
6 6020100073 นาย วสุธา บุญเกิด
7 6020100090 น.ส. สายธาร ชาญชัย
8 6020100103 นาย อภิรักษ์ สมนาม
9 6020101762 นาย ชยพล เชยกลิ่น
10 6020101789 นาย นันทพงษ์ ควรระงับ
11 6020101801 น.ส. ภัทรา ใจซื่อ
12 6020101819 น.ส. วรรณมณี ม่วงไม้
13 6020101835 นาย สิทธิโชค แย้มพลาย
14 6020101851 นาย อนิก นารถกุลพัฒน์
15 6020101860 น.ส. อังคณา พรมมี
16 6020103226 นาย กรณ์ดนัย ศรีเจือทอง
17 6020103234 นาย กฤษดา หนูชาวนา
18 6020103242 นาย กษิดิศ คำนิล
19 6020103251 นาย กิจโสภณ พันชนะ
20 6020103277 นาย ชนสิษฎ์ จันทร์แสง
21 6020103285 น.ส. ชนาภา บุตรจันทร์
22 6020103293 นาย ชยานันต์ วงษ์สนิท
23 6020103307 นาย ชาคริช จิรัชญ์สัตยา
24 6020103315 นาย ชาติชาย ทองเชื้อ
25 6020103323 นาย ฐาปกรณ์ กันหาลิลา
26 6020103331 น.ส. ฐิตวรี อ่ำสอาด
27 6020103340 นาย ณัฐวุฒิ เกิดเจริญ
28 6020103358 นาย ดลชัย สกุลมีสมบัติ
29 6020103366 น.ส. ทอฝัน เหมือนวงศ์ทำ
30 6020103382 น.ส. ธัญญาเรศ อิมพิมพ์
31 6020103391 นาย นพณัฐ วัชรินทร์
32 6020103404 น.ส. นฤมล แซ่ลี้
33 6020103412 นาย นิรุตติ์ จิโนคำ
34 6020103439 นาย ประณต น้อยเกตุ
35 6020103447 นาย ปราโมทย์ สุขเกษม
36 6020103455 น.ส. ปริยาภร หลิมประเสริฐ
37 6020103471 นาย พัฒนพงศ์ สาลีผล
38 6020103480 นาย พิสิษฐ์ รัตนธัญญา
39 6020103498 นาย ภูมิลักษม์ ถาวรรัตน์
40 6020103501 นาย มงคล ขุนติ
41 6020103510 นาย รัฐธรรมนูญ เหรียญทอง
42 6020103528 น.ส. วารุณี พุทโทธา
43 6020103536 นาย วุฒิพงษ์ พิจารณ์โชติ
44 6020103544 น.ส. ศิขริน เผ่าอรุณ
45 6020103552 น.ส. ศุภากร ภูธง
46 6020103561 น.ส. สุธิมา หอมหวล
47 6020103579 น.ส. อริสา แสงเทียน
48 6020103595 น.ส. เบญจพร เชียงทอง
49 6020105113 นาย นนท์วัฒน์ ลิ้มนราภิรมย์
50 6020105121 น.ส. ปิยธิดา ศรีสวัสดิ์
51 6020105130 น.ส. เยาวลักษณ์ ภูมรินทร์
52 6020105148 นาย วีรภัทร ปลื้มใจ
53 6020105164 นาย อุกฤษฏ์ ปิ่นสุวรรณ
54 6020100804 นาย ถนิต ศรีเมือง
55 6020100774 นาย ณัฐพล ทุเครือ
56 6020101126 นาย พงษ์ระพี แสนเสา
57 6020102726 น.ส. รุ่งฤทัย เพ็ญสว่าง
58 6020104125 นาย จอมพล สิงห์จรรยา
59 6020104419 นาย นิรวิทธ์ สาโรจน์
60 6020104818 น.ส. วิมลมณี คงทอง
61 6020104338 นาย นพนันนท์ ทองสุข
62 6020102670 นาย พุฒิพงศ์ วิชัยวงษ์วัฒน์
63 6020104702 นาย มานะศักดิ์ อินทร์เอียด
64 6020102769 นาย วิศรุต เพชรสวี