รายชื่อนิสิตปี 3 ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ลำดับที่ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล
1 5920100010 น.ส. กนกวรรณ บุตดาพวง
2 5920100028 นาย กรชนะ มีสมศักดิ์
3 5920100044 นาย นิติ เฉิดไธสง
4 5920100052 นาย พงศกร ดีอินทร์
5 5920100061 นาย ภาณุวัฒน์ เพ็ชรสุ่น
6 5920100079 นาย ภูผา ผดุงกิจ
7 5920100087 น.ส. รัตนา พินสำราญ
8 5920100095 นาย สุกฤษณ์ สุทธิบุตร
9 5920102527 น.ส. กนกวรรณ สุวรรณไชยรบ
10 5920102535 นาย กฤษณพงศ์ สถาพร
11 5920102543 นาย คณิน มงคลทรัพย์
12 5920102551 น.ส. ช่อฟ้า ติงหงะ
13 5920102560 นาย ชัยศร เลียวสุธามาศ
14 5920102578 นาย ฐิติ เทอดพิทักษ์พงษ์
15 5920102586 นาย ฐิติพงศ์ ชัยสิทธิ์ดำรง
16 5920102594 นาย ฐิติโชติ์ ปุณะปุง
17 5920102616 น.ส. ณัฐรุจา บุญมา
18 5920102632 นาย ธนทัต เปี่ยมทองคำ
19 5920102667 นาย ธนวัฒน์ นิ่มจิตต์
20 5920102675 นาย ธนวัฒน์ ประจักษ์จิตร์
21 5920102691 น.ส. ธิดามาศ ภิรมย์ชื่น
22 5920102705 นาย นพพล ร้อยอำแพง
23 5920102713 น.ส. นิตยา จันทร์น้อย
24 5920102730 นาย ปวเรศ ด่านสุวรรณ์
25 5920102748 น.ส. ณัฏฐนันท์ พลยาง
26 5920102764 นาย พุทธกาล พูนแสง
27 5920102772 น.ส. ภควดี แจ้งสนิท
28 5920102799 น.ส. ลัดดาวัลย์ แก่นอ่อน
29 5920102802 น.ส. วนิดา อู่อรุณ
30 5920102811 น.ส. ศิริรักษ์ คงทอง
31 5920102829 นาย สนทยา เชื้ออ่อน
32 5920102845 นาย อุดมศักดิ์ แซ่อึ้ง
33 5920102853 น.ส. เมธิตา แก้วศรีเมือง
34 5920102861 นาย ไชยวัฒน์ แก้ววงศ์
35 5920104741 น.ส. วิภา ฉินหมี่
36 5920104830 น.ส. สุพัชนี ทวีศรี