รายชื่อนิสิตปี 4 ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ลำดับที่ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล
1 5820100018 น.ส. นรยา แช่มช้อย
2 5820100026 น.ส. วรรณวิศา บัวพา
3 5820100034 นาย วี กระจ่างแจ่ม
4 5820100042 นาย อดิสร บุญสม
5 5820101693 นาย ชัยวัฒน์ เปียโสม
6 5820101707 นาย ธนวัฒน์  จอมคำสิงห์
7 5820102207 น.ส. ณิชกานต์ เถื่อนพรม
8 5820102312 น.ส. กชพร ดวงมณี
9 5820102321 น.ส. กนกกร บูรเทพ
10 5820102339 น.ส. จิตรลดา สิริวรสกุล
11 5820102355 น.ส. จุฑารัตน์ สรพรม
12 5820102363 นาย ชลธี จิตตคุตตานนท์
13 5820102398 น.ส. ณัฐกานต์ อยู่เอี่ยม
14 5820102401 น.ส. ณัฐระวี เนติกุล
15 5820102410 นาย ธนกร ใจดี
16 5820102436 นาย ธวัชชัย เกิดสุข
17 5820102444 นาย นรธรรม ทองวิชิต
18 5820102452 นาย นิติทัศน์ อ่อนมี
19 5820102461 นาย ปพน รัตนจินดา
20 5820102479 นาย ปุญญพัฒน์ พลไพรินทร์
21 5820102487 นาย พรเทพ ปิ่นทอง
22 5820102495 นาย พฤทธินันธ์ บุญอำไพ
23 5820102509 น.ส. รัชนีกร เข็มทอง
24 5820102517 นาย วรวรรธน์ รุ่งแจ้ง
25 5820102525 นาย วศุ สว่างวงศ์
26 5820102533 นาย วิริช บินอาหะหมัด
27 5820102550 นาย วีรวัธ ฤทธิแพทย์
28 5820102568 นาย ศรนคราช นาคดี
29 5820102576 น.ส. ศรินทิพย์ แซ่เตียว
30 5820102584 นาย ศิรวิชญ์ เกษศรี
31 5820102592 นาย ศุภชัย สุทธิบงกชมาศ
32 5820102606 นาย สกลเกียรติ สินลือนาม
33 5820102614 นาย สรนันท์ ทวีกุล
34 5820102622 นาย สิรวิชญ์ สุบัน
35 5820102631 นาย สุธาศิน เกิดมุสิก
36 5820102649 น.ส. สุภาวรรณ ไชยจักร
37 5820102657 นาย อมรณัฐ อ่อนน้อม
38 5820102681 น.ส. เกวลี ซาทอง
39 5820102690 นาย เฉลิมชัย รักแก้ว
40 5820102703 น.ส. เบญญาภา ศิลปวิธานกูร
41 5820102711 นาย เรวัตร วราหล
42 5820102720 น.ส. โชติกา การวงษ์
43 5820102738 นาย โอฬาร สุขสุแดน
44 5820104561 น.ส. รัศมี โนนตาเถร
45 5820103424 นาย จตุพล คานพรหม
46 5820100654 นาย ณิชพน โสโพธิ์
47 5820101375 นาย สุธานนท์ ทิพย์สุวรรณ
48 5820101405 นาย สุรเกียรติ พรรณา
49 5820101073 น.ส. รุ่งอรุณ ปุระเนตร
50 5820103858 นาย ณัฐวุฒิ เชยโต