นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานรับรางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ที่ได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 คน  คือ

  1. นายปิยกิต สหพรอุดมการ    3.93         นิสิตชั้นปีที่ 3
  2. นายวรยศ เพ็งอุดม             3.83         นิสิตชั้นปีที่ 4
  3. นายธนพล ศรีสุพัฒนะกุล     3.73         นิสิตชั้นปีที่ 4
  4. นายคุณัชญ์ เอื้อวิไลจิต          3.69         นิสิตชั้นปีที่ 4
  5. นายชัยรัตน์ วรกาญจนกุล      3.59         นิสิตชั้นปีที่ 4
  6. นางสาววัชรี มีถาวร               3.52         นิสิตชั้นปีที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.