นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน เข้ารับทุนบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน เข้ารับทุนบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวภิชญาพร มโนจรัส นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ชั้นปีที่ 2 และนางสาวจุติพร โสดากุล นิสิตภาควิชาพืชไร่นา เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ประจำปี 2558 จาก บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวต้อนรับและเปิดพิธี มีการแนะนำบริษัท โดยคุณประจวบ ไกรขาว จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณชัชชัย ชินธรรมมิตร และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต

Invalid Displayed Gallery

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.