บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารและผู้ติดตามเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารและผู้ติดตาม จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพันธุ์อ้อย การเจริญเติบโตของอ้อยในพื้นที่ และข้อมูลปริมาณผลผลิตอ้อยทั่วประเทศ ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.