บุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา 02027261

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภาควิชาฯ ได้เชิญบุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา 02027261 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร และเข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง

Invalid Displayed Gallery

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.