ประชุมร่วม TICA เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ( Thailand International Cooperation Agency : TICA) นำโดย ท่านอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางอุรีรัชต์ เจริญโต พร้อมด้วย ผู้อำนวนการกองกองความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ และคณะฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน และได้หารือแนวทางการร่วมมือในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีแนวคิดในการดำเนินโครงการฝึกอบรมต่อเนื่องจากที่ได้เคยมีการให้งบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรมด้านเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว (Rice Mechanization for CARD Country) เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านวิชาการแก่กลุ่มประเทศผู้ผลิตข้าวในกลุ่มประเทศแถบทวีปแอฟริกา

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.