ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้วางเป้าหมายหลักของการศึกษาและวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการ เทคโนโลยี เครื่องจักรกล และเมคคาทรอนิกส์ด้านการเกษตร โดยการสอนการวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้

นโยบาย
1. ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรกลวิธานที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประเทศ
4. ให้บริการ/ฝึกอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้ทางเกษตรแก่นิสิต เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
5. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม และความรับผิดชอบในหน้าที่ของบุคลากรของภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประทับใจต่อผู้ขอรับบริการ