ผลงานโครงการ Model United Nations Conference 2019 ภายใต้หัวข้อ “Climate Smart Agriculture – Minimizing Negative Effects of Climate Change (Adaptation, Resilience and Mitigation)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 คน เข้าร่วมประกวดเพื่อนำเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการ Model United Nations Conference 2019 ภายใต้หัวข้อ “Climate Smart Agriculture – Minimizing Negative Effects of Climate Change (Adaptation, Resilience and Mitigation) จัดขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ร่วมกับ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 9 ทีม จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ (FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok)

ทั้งนี้นิสิตที่ร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อดังกล่าวภายใต้กรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลีย ได้รับรางวัล “1st Prize Winner : The Best Presentation Award” โดยมีรายชื่อดังนี้
1.นางสาวรุ่งฤทัย เพ็ญสว่าง ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
2.นายภวินท์ โทหนองตอ ภาควิชากีฏวิทยา
3.นางสาววรรณิดา ขุนหมื่น ภาควิชาโรคพืช
4.นางสาวกัญญารัตน์ อุบลรัตน์ ภาควิชาโรคพืช

และมีรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายใต้กรณีศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ดังนี้
1.นางสาวปุญชรัสมิ์์ วงศ์พุทธา ภาควิชาสัตวบาล
2.นางสาวไพจิตร เพชรชื่นสกุล ภาควิชาโรคพืช
3.นางสาวกาญจนา นาคำ ภาควิชาปฐพีวิทยา
4.นางสาวเกวลิน หนุนภักดี ภาควิชาปฐพีวิทยา

1662-2562-09-09-13110-70335758

Image 2 of 4

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.