ผู้บริหารคณะเข้าร่วมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะเกษตร กำแพงแสน (SWOT)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีผู้บริหารคณะเข้าร่วมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะเกษตร กำแพงแสน (SWOT) และทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]