พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

วันที่  23 พฤศจิกายน 2561 รศ. ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมใน “พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์” โดย ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กล่าวให้โอวาท และมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตผู้ได้รับทุน จำนวน 10 คน จากนั้นถ่ายภาพรวมกัน ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน
1. นางสาวรัชดาภรณ์ สุทธิวรรณกุล ชั้นปีที่ 3 ภาควิชากีฏวิทยา
2. นายวศุ สว่างวงศ์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
3. นายปิยะพงษ์ ประภัสรางค์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพืชสวน
4. นายอัตชระ ศรีประวรรณ์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพืชสวน
5. นางสาวศุภางค์ โล๊ะหนองลิ้น ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาโรคพืช
6. นางสาวสุธาทิพย์ ทองคำปั้น ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาโรคพืช
7. นายจตุพร แขกกำเหนิด ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาปฐพีวิทยา
8. นางสาวรัตนาวดี จิตต์รุ่งเรืองชัย ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
9. นายณัฐวุฒิ สุมนัส ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสัตวบาล
10. นางสาวอริชา ศรีศิลปสำราญ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.