พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 25609  ณ อาคารพูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต

Invalid Displayed Gallery

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.