มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประเภทเรียนดี และ เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประเภทเรียนดี และ เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

ในปีการศึกษา 2558 ประเภทเรียนดีเด่น จำนวน 9 คน เป็นนิสิตของภาควิชาฯ จำนวน 3 คน คือนายคุณัชญ์ เอื้อวิไลจิต รหัสนิสิต 5620101916, นายธนพล ศรีสุพัฒนะกุล รหัสนิสิต 5620101193 และ นายวรยศ เพ็งอุดม รหัสนิสิต 5620102173  และประเภทเรียนดี จำนวน 23 คน เป็นนิสิตของภาควิชาฯ จำนวน 4 คน คือ นายชัยรัตน์ วรกาญจนกุล รหัสนิสิต 5620101967, นายสิทธิชัย ช่วยแก้ว รหัสนิสิต 5620102262, นายติณห์วรา ปัญญาลิขิตอุดม รหัสนิสิต 5620101151 และ นายใกล้รุ่ง ไข่นิล รหัสนิสิต 5620100278

ปีการศึกษา 2559  ประเภทเรียนดีเด่น จำนวน 17 คน เป็นนิสิตของภาควิชาฯ จำนวน 1 คน คือ นายปิยกิต สหพรอุดมการ รหัสนิสิต 5720104747  และประเภทเรียนดี จำนวน 20 คน เป็นนิสิตของภาควิชาฯ จำนวน 2 คน คือ นายเอกบุรุษ สังข์อยู่ดี รหัสนิสิต 5720102299 และ นางสาวภิชญาพร มโนจรัส รหัสนิสิต 5720101969

Invalid Displayed Gallery

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.