รับสมัครโควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร จำนวน 4 หลักสูตร

ขณะนี้ คณะเกษตร กำแพงแสน กำลังเปิดรับสมัครโควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร จำนวน 4 หลักสูตร  ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://esd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

 

กำหนดการ วัน / เดือน / ปี
รับสมัครที่เว็บไซต์

http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

(นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น)

วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561

 

ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561
ผู้สมัครชำระเงิน โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้และนำไปชำระเงินผ่าน

ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัคร

คนละ 200 บาท

วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 1 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระเงินที่เว็บไซด์

http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

วันที่ 3 เม.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซด์

http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

วันที่ 19 เม.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป
 

สอบสัมภาษณ์

 

วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 9.00-11.00 น.

ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ที่เว็บไซต  http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

วันที่ 24 เม.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป
นักเรียนเข้าระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ที่เว็บไซต์

http://a.cupt.net/clearinghouse.php

ภายในวันที่ 3-6 พ.ค. 2561 เท่านั้น

มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อทันที

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ส่งรายชื่อ

ให้มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่เว็บไซด์

http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

สาขาวิชา จำนวน

รับ

คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เกษตรศาสตร์ 152 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. ผลคะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ

ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน

1. ตัดสินจากการเรียงลำดับ

คะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้

GAT (ความถนัดทั่วไป) 40%

PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20%

PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40%

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ 

3. น.ร. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เครื่องจักรกล

และเมคคาทรอนิกส์เกษตร

15 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. ผลคะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ

ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน

1. ตัดสินจากการเรียงลำดับ

คะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้

GAT (ความถนัดทั่วไป) 40%

PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30%

PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30%

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ 

3. น.ร. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการเกษตร

10 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. ผลคะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ

ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน

1. ตัดสินจากการเรียงลำดับ

คะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้

GAT (ความถนัดทั่วไป) 40%

PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20%

PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40%

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ 

3. น.ร. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

สัตวศาสตร์ 27 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. ผลคะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ

ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน

1. ตัดสินจากการเรียงลำดับ

คะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้

GAT (ความถนัดทั่วไป) 40%

PAT 1 (คณิตศาสตร์) 15%

PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 45%

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ 

3. น.ร. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

รวม 204    

 

 

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.