ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) ร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ทดสอบ DNA markers ของความต้านทานโรคแส้ดำในอ้อยสายพันธุ์ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ มีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้องานวิจัย “การทดสอบ DNA markers ของความต้านทานโรคแส้ดำในอ้อยสายพันธุ์ในประเทศไทย (Ferification of Existing DNA marders about Sugarcane smut)” นำโดย Dr. Tatsura Kimura ได้นำเทคนิคและวิธีการทำการทดลองมาฝึกอบรมให้กับทีมนักวิจัยจาก TSBC และได้ทำการทดลองร่วมกับทีมนักวิจัย 

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.