สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมนักวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาการปลูกและผลิตข้าวระดับชุมชนต้นแบบไนจีเรียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตร และเทคนิควิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของไนจีเรีย

 หนังสือขอบคุณจากสถานทูต

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.