สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน ในการนี้ วว. ได้เชิญ ผศ.สมบัติ ขาวประทีป และทีมงาน (อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ, รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์, นายปฐมพงษ์ คุมพล, นายสมหวัง หลีค้า, นายสมชาย หล่อมหัทธนะกุล, นายสานนท์ บุญมี, นายศักดา แสงน้ำรัก, นายสัญญา แสงขำ และนายอัฐพล บุญรัตน์ประพันธ์) เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเพื่อการเกษตร” ในวันที่ 4 กันยายน 2561

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.