สาธิตวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้ ชุด Sprinkler

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  ว่าที่ ร.ต.เทวา  ลัทธิรมย์ จาก บริษัทเคมเทรด จำกัด

ได้เข้ามาสาธิตวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้ชุด Sprinkler ให้กับนิสิต ที่ลงทะเบียนใน

รายวิชา 02027333  Sprinkler and Drip Irrigation System ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

และบุคลากรภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.