ปราณี  ต่วนเครือ

Pranee  Tounkruea

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สัญญา  แสงขำ

Sanya  Saengkham

พนักงานขับเครื่องจักรกลเกษตรขนาดกลาง

มัธยมศึกษาตอนปลาย (วช.2)

รัชฎา  ชั้นเจริญศรี

Ratchada  Chanjaroensri

พนักงานธุรการ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

วรรณวณัช  ชัยณรงค์

Wanwanat  Chainarong

นักวิชาการเกษตร

วท.ม. (การจัดการฟาร์มสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัฐพล  บุญรัตน์ประพันธ์

Antapol  Bunyaratprapan

ช่างไม้

วท.บ.( เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สมชาย  หล่อมหัทธนะกุล

Somchai  Lawmahathanakul

นายช่างเครื่องยนต์

วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ปฐมพงษ์  คุมพล

Pathompong  Khumpol

นักวิชาการเกษตร

วท.ม. (การจัดการฟาร์มสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมหวัง  หลีค้า

Somwang  Leekar

นักวิชาการเกษตร

M.Sc. (Agricultural Systems & Engineering), AIT

สานนท์  บุญมี

Sanon  Boonmee

นักวิชาการเกษตร

วท.ม. (การจัดการฟาร์มสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์