โครงการจัดเดินรถแทรกเตอร์พ่วงเทรลเลอร์เพื่อบริการรับ – ส่งผู้เข้าชมงานเกษตรกำแพงแสนประจำปีการศึกษา 2563

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการจัดเดินรถแทรกเตอร์พ่วงเทรลเลอร์เพื่อบริการรับ – ส่งผู้เข้าชมงานเกษตรกำแพงแสนประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงของงานเกษตรกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเที่ยวชมงาน โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ เป็นผู้ดูแลโครงการ

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.