โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อชุมชน

            ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561  โดยมี รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.