โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี

โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี

            วันที่ 30 ตุลาคม 2561 งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “นิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี” เริ่มต้นด้วยการแนะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวแนวการศึกษา โดย รศ. ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการและมอบเหรียญเรียนดี ให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนิสิตภาควิชาฯ เข้ารับเหรียญเรียนดี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อนิสิตได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

  1. นายวี กระจ่างแจ่ม       5820100034  (3.71)
  2. น.ส.ณิชกานต์ เถื่อนพรม           5820102207  (3.91)
  3. น.ส.กนกกร บูรเทพ              5820102321  (3.64)
  4. น.ส.ณัฐกานต์ อยู่เอี่ยม             5820102398  (3.92)
  5. นายธวัชชัย เกิดสุข               5820102436  (3.65)
  6. นายวสุธา บุญเกิด              6020100073  (3.68)

 

นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความประพฤติ ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

และค่าหน่วยกิต  ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561

  1. นายสุธานนท์ ทิพย์สุวรรณ     5820101375
  2. นายอมรณัฐ อ่อนน้อม 5820102657

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.