โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแนะนำ คณาจารย์ บุคลากรของภาควิชาฯ รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักการประพฤติปฏิบัติตน เมื่อเข้ามาอยู่ที่ภาควิชาฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.