โครงการปรับพื้นฐานในการคำนวณทางด้านเกษตรกลวิธานเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานในการคำนวณทางด้านเกษตรกลวิธานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะในการคำนวณเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 6 – 29 พฤศจายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิไลวรรณ ชัยเจริญเสรี เป็นวิทยากรให้ความรู้

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.