โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2561 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้น โดยได้เชิญ ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์    ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ชีวิตกับงาน” 

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.