โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4  วันที่ 21 มีนาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่กำลังศึกษาและใกล้จะสำเร็จการศึกษาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเพื่อให้นิสิตสามารถวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.