โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน”

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัด โครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกาย การสร้างบุคลิกภาพ  และวิธีประพฤติปฏิบัติตน เมื่อต้องก้าวเข้าสู่วัยทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สาวิตรี  พังงา และ อ.กรพินธุ์  ฤทธิบุตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนิสิตในครั้งนี้

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.