โครงการฝึกอบรมเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนต้นแบบประเทศไนจีเรีย

            เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รศ.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนต้นแบบประเทศไนจีเรีย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 20 กรกฎาคม 2561

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.