โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง

            เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวนกว่า 50 คน เป็นเวลา 10 วัน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการไร่อ้อยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกอ้อย จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวขนส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรยุค Thailand 4.0        

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]