โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2

 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ปี 1) ในวันอังคารที่ 8, 15, 22 และ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 4 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย (คุณพิไลวรรณ ชัยเจริญเสรี)

Invalid Displayed Gallery

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.