โครงการฝึกอบรม เรื่องเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนต้นแบบประเทศไนจีเรีย

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา กระทรวงการต่างประเทศ ในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่องเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนต้นแบบประเทศไนจีเรีย ให้กับนักวิชาการเกษตรประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียจำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 2-20 ก.ค 2561

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.