โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรกลวิธานและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในรายวิชาต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์มและเดอะฟิกเนเจอร์ การ์เดน จ.ชลบุรี เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จริงและได้มีโอกาสหาความรู้นอกเหนือจากการเรียน

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.