โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรกลวิธานและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในรายวิชาต่าง ๆ รายวิชา 02027261 (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร)

ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 02027261 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 โดยพานิสิตไปดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ในวันศุกร์ที่  21  มิถุนายน  2556

Invalid Displayed Gallery

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.