โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกาญจนบุรีและ ศึกษาดูงานเขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี ในเรื่องของกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1-4 และบุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Invalid Displayed Gallery

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.