โครงการแนะนำแขนงวิชาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ ได้เข้าร่วมโครงการแนะนำแขนงวิชาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1  เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรและตอบคำถามของนิสิต ในการเลือกแขนงวิชาและย้ายหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.