โครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0”

วันที่ 8 มกราคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนและอาจารย์ จำนวน 108 คน จากโครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.