โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

            โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ได้ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 คน พร้อมด้วยครูผู้ควบคุม จำนวน 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.