Hot News

คณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ  (MOU) โครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาฯ ระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ และ รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับ