คณาจารย์

รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
หัวหน้าภาคฯ

รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
รองหัวหน้าภาคฯ

ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
รองหัวหน้าภาคฯ

อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์

ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์

ผศ.ดร.พจนา สีมันตร