คณาจารย์

รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
หัวหน้าภาคฯ

อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
รองหัวหน้าภาคฯ

อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ
รองหัวหน้าภาคฯ

รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
รองหัวหน้าภาคฯ

ผศ.สมบัติ ขาวประทีป

ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์

ผศ.ดร.พจนา สีมันตร