ติดต่อภาควิชา

สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม
73140
Phone 034-351-885
Email info@farmmechatronic.org
Facebook https://www.facebook.com/FarmmechanicsDepartment